1 коментар

Заява позачергового ХХІІ з’їзду ВГО «Спілка офіцерів України»

З а я в а
позачергового ХХІІ з’їзду ВГО «Спілка офіцерів України»

Проаналізувавши суспільно – політичну ситуацію в Україні, позачерговий ХХІІ з’їзд Спілки офіцерів України констатує:
в період з 30 листопада по 13 грудня 2013 року в м. Києві влада України застосувала грубу фізичну силу, порушила конституційні права громадян України щодо мирних зборів, мітингів, демонстрацій. При цьому, так званими правоохоронними органами були порушені ст. 28 Конституції України, у відповідності з якою «ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню чи покаранню», ст. 29, згідно з якою «кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність…».
Зазначені дії є продовженням:
– протизаконних рішень Конституційного Суду України з приводу зміни конституційного ладу в Україні – перехід з парламентсько-президентської форми правління до президентсько-парламентської форми, який наділив В.Януковича необмеженою владою;
– ухвалення Верховною Радою України антиконституційного виборчого закону;
– підписання Харківських Угод щодо перебування Чорноморського Флоту РФ;
– ухвалення Верховною Радою України антиконституційного мовного закону;
– заперечення голодомору-геноциду українського народу 1932-1933 рр. Президентом України;
– масового, систематичного, грубого порушення конституційних прав громадян органами державної влади;
– несподіваного для громадян України та світової спільноти призупинення Урядом України процесу підписання Угоди про асоціацію з ЄС;
– злочинної бездіяльності Президента України В. Януковича щодо гарантії додержання прав і свобод людини і громадянина.
Зазначена поведінка органів державної влади призвела до незаконного ув’язнення людей за політичні переконання та участь у мирних акціях протесту в період 30.11.13 р. – 13.12.13 р. Брутальні дії влади змусили громадян України, незалежно від їх партійних уподобань, масово вийти на акції протесту.
Делегати з’їзду:
– висловлюють недовіру Президенту України як Верховному Головнокомандувачу ЗСУ, який завдяки своїм діям та бездіяльності втратив свою легітимність;
– підтримують пропозицію опозиційних сил України про відставку Уряду України і
вимагають:
– притягнення до кримінальної відповідальності всіх посадових осіб, які віддавали і виконували злочинні накази щодо нелюдського, кривавого побиття людей, порушуючи ст. 60 Конституції України, згідно якої «Ніхто не зобов`язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність»;
– негайного звільнення всіх політичних в’язнів;
– розпуску Конституційного Суду України шляхом скасування Закону України «Про Конституційний Суд України» та ухвалення нового закону;
– розпуску незаконноутворених спецпідрозділів МВС України, які втратили функцію правоохоронних органів та перетворились на каральні; припинення призову на строкову службу до внутрішніх військ України та заборони їх використання для придушення мирних акцій протесту;
– заборони розміщення у військових частинах, будинках офіцерів тощо прихильників політичних партій, як влади, так і опозиції та надання їм військового майна.
Члени Всеукраїнської громадської організації «Спілка офіцерів України», як і всі військовослужбовці, службовці силових структур, судді, прокурори присягали українському народу, а не політичним партіям (які складають всього близько 2,5% громадян України), чи посадовим особам, які шляхом фальсифікацій і підкупу виборців узурпували владу, і тому військовослужбовці, службовці силових структур та державні службовці зобов’язані захищати конституційні права громадян України.

Голова Спілки офіцерів України,
народний депутат України ІІ скликання
капітан 1 рангу Євген Лупаков

1 заява ХХІІ СОУ

2 заява ХХІІ СОУ

One comment on “Заява позачергового ХХІІ з’їзду ВГО «Спілка офіцерів України»

 1. Declaration of the extraordinary congress of the allukrainian civic organisation “Ukrainian Officers Union”

  Having analyzed social-political situation in Ukraine the extraordinary congress of the “Ukrainian Officers Union” states the following: in the period between the 30th of November till the 13th of December 2013 in Kyiv the ukrainian government of Ukraine has used the power of rude physical force violating the constitutional rights of citizens of Ukraine on peaceful gatherings, meetings, demonstrations . Thus, the so-called law enforcement offended against the Article 28 of the Constitution of Ukraine according to which ” no one shall be subjected to torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” , p. 29 according to which ” everyone has the right to liberty and security of person …”
  These actions are a continuation of the following actions:
  – unlawful decisions of the Constitutional Court of Ukraine on changing the constitutional order of Ukraine – the transition from a parliamentary-presidential form of government to a presidential-parliamentary form;
  – the Verkhovna Rada of Ukraine (Parliament) passed an unconstitutional election law;
  – signing of the Kharkiv agreements with Russia prolonging the presence of the Black Sea Fleet in Ukraine;
  – the Verkhovna Rada of Ukraine passed an unconstitutional law about languages;
  – permanent unconstitutional decision the Verkhovna Rada of Ukraine;
  – denial of the famine-genocide of the Ukrainian people 1932-1933 by Viktor Yanukovych and the party in power;
  – massive, systematic, flagrant violations of constitutional rights by the authorities with contradictory to the Article 19 of the Constitution of Ukraine;
  – unexpected for citizens of Ukraine and the international community decision to suspend the process of Association with the European Union;
  – criminal omission in contradiction to Article 102 of hte Constitution of Ukraine under which the President of Ukraine is to guarantee the observance of the rights and freedoms of man and citizen.
  The above specified behavior of public authorities has led to the illegal imprisonment of people for their political beliefs and participation in peaceful protests that took place on 30.11.13 – 13.12.13. Brutal actions of the government forced the citizens of Ukraine, regardless of their political preferences, to go to mass protests.

  Delegates of the congress:
  -express distrust to the President of Ukraine, in his position as the Supreme Commander of the Armed Forces, who by his actions and inaction has lost his legitimacy.

  – support the proposal of the opposition of the resignation of the Government of Ukraine and demand:
  – to prosecute all officials who gave and executed criminal orders regarding inhuman bloody beating people and violating Article 60 of the Constitution of Ukraine, according to which:
  “Nobody is obliged to perform manifestly criminal orders or commands. For the issuance and execution of a manifestly criminal ruling or order legal liability arises”;
  – the immediate release of all political prisoners;
  – dissolution of the Constitutional Court of Ukraine by abolishing the Law of Ukraine “On The Constitutional Court of Ukraine” and the adoption of the new law;
  – dissolution of illegally created special units of Ministry of internal affairs of Ukraine who have lost function of law enforcement and turned into a punitive institution, termination of conscription for military service in the Internal Troops of Ukraine and ban their use for suppression of peaceful protests;

  – prohibition of accommodation in military units, buildings, Officers clubs etc. supporters of political parties, both of government and opposition, and providing them with military equipment.

  Members of the allukrainian public organization “Ukrainian Officers Union”, like all military, uniformed officers, judges, prosecutors swore to Ukrainian people, not to political parties (which make up only about 2.5 % of the population of Ukraine), or to officials who by fraud and vote-buying usurped power and therefore the military, uniformed officers, and public officers are obliged to protect the constitutional rights of citizens of Ukraine.

  CHAIRMAN OF THE UKRAINIAN OFFICERS UNION
  MEMBER OF PARLIAMENT OF UKRAINE
  of the II Convocation / Signature / Captain of the 1 rank E.LUPAKOV

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: